İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


Bomonto Elektrik’in İnsan Kaynakları Politikası’nın temeli, çalışanların ihtiyaç duyduğu desteği uygun ve adil bir şekilde almalarını sağlamak ve performanslarını artıracak öğrenme ve gelişim olanakları için fırsat eşitliğini sağlamaktır.Bomonti Elektrik’in İnsan Kaynakları Politikası’nın diğer unsurları ise şunlardır:
 
İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmayacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılır/yapılmıştır.
 
  • Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
  • Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve bakış açılarını arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
  • Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.
  • Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.
  • Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturabilir.
  • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
  • Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.
  • Çalışma barışının sürekliliğini sağlayarak verimliliği artırır.
  • Zamanında doğru bilgilendirmek, iş süreçlerini tanıtmak ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek