YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI


 

 

Türkiye yakaladığı istikrarlı büyüme performansıyla dünya ekonomisine hakim olan kötümser tablodan ayrışan ender ülkelerden biri olup, stratejik öneme sahip coğrafi konumuyla, gençlerin ağırlıkta olduğu dinamik toplumsal yapısının yanı sıra güçlü ekonomisiyle de dünya konjonktüründe ön plana çıkmakta, yerli ve yabancı kaynaklar nezdinde çekim kaynağı olmaya devam etmektedir.

Enerjiye olan talep, nüfusun artışıyla, giderek büyüyen ve ivme kazanan sanayileşme ve kentleşmeyle, küresel ticaret imkânlarının artışına paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) projeksiyonları, önümüzdeki 25 yıl içinde dünya enerji tüketiminin bugüne kıyasla %60 daha fazla olacağını öngörmektedir. Bu artışta aslan payı, enerji tüketimi dünya ortalamasının üzerinde artan gelişmekte olan ülkelerin olacaktır.

Enerji talep artış hızının 2020 yılına kadar dünya ortalamalarının üzerinde olacağı tahminleri doğrultusunda, yerli ve yenilenebilir kaynakların maksimum düzeyde kullanılması ilkesini temel alan ve küresel dinamikleri iyi yorumlayan bir enerji vizyonunun tüm toplumumuz tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye'deki enerji üreticilerinin, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini, iklim değişikliği ile mücadele ekseninde şekillendirmesi gerekmektedir.

2011 yılında görüşülmeye başlayan Enerji Borsası projesi, uluslar arası platformlarda rekabet gücünün artması, sektörün liberalleşmesi, hem üretici, hem de tedarikçi olarak uzmanlaşmanın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Enerji Grubumuz, sürdürülebilir çevre ve kaynak yönetimi iş anlayışı ile faaliyette bulunduğu tüm coğrafyalarda yerel kültürlere de duyarlı olarak yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Stratejimiz kamu ve çevre yararını gözetmek üzerine kurulmuştur.

Ortak başarı yolculuğumuzda tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, ortaklarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza iyi dileklerimi sunuyorum.

Bayram KINAY

Yönetim Kurulu Başkanı