2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.

 

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 
1 Sinan SİVRİKAYA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 21.04.2015 16:46:45
2 ALİ İRFAN İMİK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 21.04.2015 16:54:36


   
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 Kat:1-01 Bomonti-Şişli/İSTANBUL
Telefon 212 - 2190407
Faks 212 - 2247862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2331624
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2247862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.


   
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 21.04.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığı'na Ali İrfan İMİK, Tutanak Yazmanı olarak Resul BAYAZIT ve Oy Toplayıcı olarak Uğur DEMİRCAN oy birliği ile seçilmiştir. 
2.Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporun görüş kısmı okundu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu' nun SPK.'nun; Seri; II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosu okundu müzakere edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5.Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6.Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 25/03/2015 tarihinde yapılan toplantısında; 
Bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.618.561 TL'lık net dönem zararı mevcuttur.
V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre 1.348.664 TL net dönem zararı mevcuttur. 
2014 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, finansal tablolarımızda zarar söz konusu olduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı yönetim kurulu önerisi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7.SPK düzenlemeleri, TTK ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sıtkı İLBAK'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan TC. Uyruklu Sn. Ali İrfan İMİK'in seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8.Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine "Huzur Hakkı" olarak Oktay Tanju SEL'e aylık 750,00 TL, Mustafa Nami KORKMAZ'a aylık 750,00 TL. Net huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali İrfan İMİK'e de aylık 750,00 TL Net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'da bilgilendirme yapıldı. Rapor okunmaması oy birliği ile kabul edildi.
10.Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur bilgisi ortaklara verildi.
12.2014 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 
13. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 
14.Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
   
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet


   
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BMELK(Eski),TREBOMO00012 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBOMO00020 0,0000000 0,0000000


   
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır


  EK AÇIKLAMALAR:
2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.