Kalkınma Bankasının İhtiyati Hacizi İle İlgili Dava Süreci

 Özet Bilgi

Kalkınma Bankasının İhtiyati Hacizi İle İlgili Dava Süreci
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
 
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)
   
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
   
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
   
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
   
17/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
   
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
   
 
Açıklamalar
   
 

Ankara 30.İcra Müdürlüğü'ne 2016/21938 sayı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 17.11.2016 tarihinde Şirketimize, Bayram Kınay ve Kemal Kınay aleyhine 18.488.431,02 TL'lik ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Borcun sebebi ise Hesabın kat ihtarı ve ekleri 22.10.2016 tarihli hesap özeti ve ekstreleri, kredi özel sözleşmeleri gösterilmiştir. Şirketimiz ve Bayram Kınay adına borç aslına, işlenmiş faize, faiz oranlarına ve tüm ferilerine 29.11.2017 tarihinde itiraz edilmiş ve takip durmuştur. Takibin iptali için, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/42 sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıştı.  

Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/402 D.iş sayılı dosyasında, itiraz eden Şirketimiz ve Bayram Kınay; ihtiyati hacze itiraz edenler aleyhine Ankara 30.İcra Müdürlüğü'nün 2016/21938 E. Sayılı dosyası ile başlatılan ilamsız takipten önce alınan ihtiyati haciz kararının, tebligatların usulsüz ve mahkemenin yetkisiz olması sebebiyle kaldırılması talep edilmişti.  

Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/42 sayılı dava dosyasındaki durdurulan takipteki itirazın iptali ve takibin devam etmesi ve alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi için ikame edilen davada tarafımızca cevap dilekçesinin hazırlanması için, Mahkemeden cevap süresinin uzatılması talep edilmişti. Davada dilekçeler aşaması bitmişti. Ön inceleme yapılmış olup dosya bilirkişiye gönderilmişti.   

Bilirkişi Raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir. Raporda; hesap kat ihtarnamesinin müvekkillerimize usulüne uygun yapılıp yapılmadığına göre ihtimalli değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmeye göre hesap kat ihtarnameleri usulüne uygun tebliğ edildiğinin mahkemece kabulü halinde toplamda 1.667.475,68 TL ve 4.698.080,05 EURO alacağın mevcut olduğu, tebliğin usulüne uygun olmadığının kabulü halinde ise 1.660.080,41 TL ve 4.683.451,76 EURO alacağın mevcut olduğu kanaati mahkemeye bildirilmiştir.  

Ancak tarafımızca bu rapora itiraz edilmiş ve kat ihtarnamesinin usulüne uygun tebliğ edilmediği, tebligatın usulüne uygun olmaması halinde ise müeccel alacakların talep edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda hukukçu bir bilirkişiden rapor alınması talep edilmişti.  

Bilirkişi raporuna itirazlarımız doğrultusunda ek rapor alınması amacıyla dosyanın yeniden bilirkişiye tevdiine karar verilmişti. Ara karar gereği dosya Bilirkişiye teslim edilmişti. Bilirkişi Raporunun sunulması beklenilmekteydi. Rapora yapılan itirazlar neticesinde ek rapora gönderilmiş ise de ek raporda aynı görüş bildirilmişti.

 

 

Ek rapora da yapılan itirazlar üzerine ikinci kez dosya ek rapora gönderilmiş ve raporda faiz hesaplamasındaki küçük hataların düzeltildiği bildirilerek rapor dosyaya sunulmuştu.

 

 

İkinci ek bilirkişi raporu tarafımıza tebliğ edilmiş olup rapora itirazlarımız sunulmuştu.

 

 

En son görülen duruşma sonucunda;

 

 

Davanın kısmen kabulüne, davacı bankanın Ankara 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/21938 sayılı dosyasında 4.659.172,35 Euro asıl alacak, 39.209, 84 Euro faiz olmak üzere toplam 4.698.382,19 Euro; 1.617.224,59-TL asıl alacak ve 53.207,20-TL faiz olmak üzere toplam 1.670.431,79-TL ve 400,00-TL masrafın tahsili için başlatılan icra takibine Bayram Kınay belirtilen rakamların ve borcun 4.659.172,35 Euro asıl alacak, 1.617.224,59-TL asıl alacak ve 400,00-TL masraftan sorumlu olması kaydıyla; tarafımızca yapılan itirazın iptali ile takibin belirtilen rakamlar üzerinden devamına, Borçlar Kanunu'nun 100. Maddesi de gözetilerek Türk Lirası üzerinden asıl alacağa takip tarihinden itibaren %29, Euro üzerinden asıl alacağa takip tarihinden itibaren %9,50 oranında temerrüt faizi uygulanmasına; ayrıca hükmedilen nakdi alacak üzerinden %20 miktarında hesap edilen 4.140,527-TL icra inkar tazminatının, bayram Kınay'ın 4.098.199,99TL'sinden sorumlu olması kaydıyla davacıya ödenmesine karar verilmiştir. 

Bununla birlikte 1.414.224,55 TL harcın (Bayram Kınay'ın sorumlu olduğu kısım 1.399.740,21-TL'dir) tarafımızdan alınarak hazineye irat kaydına ve 272.230,38-TL karşı vekalet ücretinin yine tarafımızca (Bayram Kınay bu ücretin 269.442,22-TL kısmından sorumludur) davacıya ödenmesine karar verilmişti.                                  

 

Gerekçeli karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra işbu karara karşı tarafımızca istinaf yoluna başvurulması planlanmaktadır diye belirtmiştik.

 

12.03.2020 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamasında bahsettiğimiz üzere, Şirketimiz ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. arasında imzalanmış olan Borç Tasfiye Protokolü hükümleri çerçevesinde bu davadan feragat etmiş bulunmaktayız.